Mijn winkelwagen : 0 product(en)
Een vraag ?
Mobiel
030-605 43 09
06-53254533
Flipbook Agiva
6
korting*
NEWSLETTER
Trends, aanbiedingen
en kortingen
als eerste ontvangen
Schrijf U in !
* Geldig op uw eerste bestelling vanaf een bedrag van 50€
Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden. Afmelden is altijd mogelijk.

Algemene verkoopvoorwaarden Agivasport.nl - Javanne

Staturaire Zetel : S.A. JAVANNE - 415 Rue de Menin - B-7700 Mouscron.

RPM Tournai - Onderneming N°  BE 0401.244.557


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Agivasport.nl - Javanne zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
1.4 Onder 'koper' wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Agivasport.nl - Javanne in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder 'koper' ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
1.5 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.6 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Agivasport.nl - Javanne worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Agivasport.nl - Javanne ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Agivasport.nl - Javanne zijn vrijblijvend en Agivasport.nl - Javanne behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.4.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Agivasport.nl. Agivasport.nl - Javanne is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Agivasport.nl - Javanne dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Een aanbod aan de potentiële koper wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
- de potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen.
- een offerte door de koper is getekend en door Agivasport.nl - Javanne is ontvangen in geval door Agivasport.nl - Javanne een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
- de potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ('bestelformulier') aan Agivasport.nl - Javanne via elektronische weg is verzonden en door Agivasport.nl - Javanne is ontvangen.
2.4 Een overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mail adres.
2.5 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.6 Agivasport.nl - Javanne kan niet aan de gedane aanbiedingen en offertes worden gehouden indien u, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.7 Koper en Agivasport.nl - Javanne komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.2, 2.3 en 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Agivasport.nl - Javanne gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.8 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Agivasport.nl - Javanne garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3 De koper is de prijs verschuldigd die Agivasport.nl - Javanne in haar bevestiging conform artikel 2.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Agivasport.nl - Javanne worden gecorrigeerd.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Agivasport.nl.
3.5 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.6 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van bankrekening van Agivasport.nl.
3.7 Bij niet of niet tijdige betaling door koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
3.8 Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Agivasport.nl - Javanne bent u een bedrag van twintig Euro (€20,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien Agivasport.nl - Javanne haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn.
3.9 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Agivasport.nl - Javanne als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.
3.10 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Agivasport.nl - Javanne gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 Agivasport.nl - Javanne streeft ernaar om producten binnen 5 werkdagen na betaling van de factuur af te leveren. Sommige producten hebben een langere levertijd en hiervan wordt u tijdig op de hoogte gesteld. Agivasport.nl - Javanne is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging van Postnl, dan wel enige andere door Agivasport.nl - Javanne ingeschakelde vervoerder.
4.2 De door Agivasport.nl - Javanne opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.3 De levering van de producten alsmede het overdragen van risico geschiedt zodra de producten aan u zij afgeleverd op de plaats van bestemming. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden cq. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden cq. afgeleverd op het postkantoor.
4.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Agivasport.nl - Javanne verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
5.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Agivasport.nl - Javanne geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen-, en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Agivasport.nl - Javanne daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Voor overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder opgaaf van reden een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 7 werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd de gevallen bepaald in artikel 7.3 en 7.4.
7.3 Bij gepersonaliseerde producten vervalt het recht op ontbinden van de overeenkomst, artikel 7.1 is wel van toepassing.
7.4 Bij zwemkleding dat reeds in het water gebruikt is vervalt het recht op ontbinden van de overeenkomst, artikel 7.1 is wel van toepassing.
7.5 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Agivasport.nl - Javanne de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.6 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Agivasport.nl - Javanne te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product niet gebruikt en onbeschadigd is. De bepaling in dit artikel geldt niet voor producten die speciaal in opdracht van u zijn gemaakt en dus niet als een standaard product aangemerkt kunnen worden.
7.7 Voor door Agivasport.nl - Javanne geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.
7.8 Agivasport.nl - Javanne is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Agivasport.nl. Agivasport.nl - Javanne in niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.9 Indien Agivasport.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
7.10 Onverminderd is dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Agivasport.nl - Javanne of de fabrikant zijn verricht. b. indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt. c. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik. d. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
7.11 In alle gevallen geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen, tenzij anders overeengekomen. Ongefrankeerde retourzendingen worden door Agivasport.nl - Javanne niet geaccepteerd.
7.12 Het is mogelijk dat Agivasport.nl - Javanne op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Agivasport.nl - Javanne is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
7.13 Cadeaubonnen op deze site besteld worden niet contant terugbetaald, zijn niet navulbaar en worden uitsluitend op deze website gebruikt.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Agivasport.nl, dan wel tussen Agivasport.nl - Javanne en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Agivasport.nl, is Agivasport.nl - Javanne niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Agivasport.nl.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Agivasport.nl - Javanne in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Agivasport.nl - Javanne gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Agivasport.nl - Javanne kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Agivasport.nl - Javanne schriftelijk opgave doet van een adres, is Agivasport.nl - Javanne gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Agivasport.nl - Javanne schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Agivasport.nl - Javanne gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Agivasport.nl - Javanne deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Agivasport.nl - Javanne in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Agivasport.nl - Javanne vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Agivasport.nl - Javanne opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Agivasport.nl - Javanne de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals het toesturen van catalogi.
12.2 Klant heeft op elk moment het recht Agivasport.nl - Javanne te vragen wat voor gegevens in de database aanwezig zijn en deze te veranderen. Agivasport.nl - Javanne kan de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de afnemer die middels het internet zijn verzonden niet garanderen, aangezien de mogelijkheid bestaat dat deze persoonlijke gegevens onderschept kunnen worden. Hiervoor kan Agivasport.nl - Javanne op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.
12.3 Als Klant zich op de site van Agivasport.nl - Javanne inschrijft, verplicht Klant zich tot het geven van de juiste informatie. Het doorgeven van valse informatie gaat in tegen de voorwaarden op de site. Het niet verstrekken van gegevens die worden gevraagd tijdens de bestelling en die noodzakelijk zijn voor het verwerken en verzenden van de bestelling, het opmaken van facturen en het in werking stellen van de garantie, leidt tot het annuleren van de bestelling. Dit onverminderd het recht van Agivasport.nl - Javanne op schadevergoeding.
12.4 Indien Klant toestemming geeft voor verwerking van zijn gegevens voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die Agivasport.nl - Javanne voor Klant nuttig acht, zullen zijn gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van Agivasport.nl - Javanne en zullen die daarvoor worden gebruikt. Alleen Agivasport.nl - Javanne kan Klant e-mail versturen in het kader van promotionele activiteiten, voor zover Klant daarmee instemt. Klant kan te allen tijde zijn toestemming respectievelijk aanmelding voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief ongedaan maken. Afmelden is online mogelijk via de website.
12.5 Agivasport.nl - Javanne neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.